A tájékoztatás a honlapunkkal és az üzleti partnereinkkel kapcsolatos adatkezelési tevékenységeinket mutatja be.

 1. Az adatkezelő

Neve: Falu Tamás Városi Könyvtár

Elérhetősége: info@konyvtarocsa.hu

Képviselő neve: Gergelyné Kopcsó Eszter

Telefonszáma: +3629/955-148

Hivatalos levelezési cím: 2364 Ócsa, Falu Tamás u. 46-48.

Adatkezelő honlapjának címe: https://konyvtarocsa.hu/

törzskönyvi azonosító szám: 651228

 

 1. Adatvédelmi tisztviselő elérhetősége

Merosus Kft. (dr. Kása-Richlach Mónika; info@merosus.hu)

 

 1. Hogyan kerülünk kapcsolatba azzal a néhány személyes adattal, amelyet kezelünk?

 

KAPCSOLATFELVÉTEL– hozzájárulás alapján (GDPR 6. cikk 1. bek. a) pont)

Hozzájárulását visszavonhatja egy üzenettel, amelyet az info@konyvtarocsa.hu e-mail címre várunk, ebben az esetben haladéktalanul törölni fogjuk a kezelt személyes adatot.

Tevékenység

Kezelt személyes adatok

Adatkezelés célja

Adatkezelés időtartama

Ha felhívja telefonon könyvtárunkat

telefonszám, név

Kapcsolatfelvételi lehetőség telefonon vagy elektronikus úton, tájékoztatás kérése a szolgáltatásainkról, a kölcsönözhető könyvekről, nyitvatartásról, könyvtárhasználati szabályokról és a programjainkról. Érdeklődő beazonosítása és kapcsolattartás az érdeklődővel.

Hívás tartama alatt, visszahívás esetén visszahívásig felírjuk a telefonszámát.

Ha e-mailt ír nekünk az info@konyvtarocsa.hu címre

név, e-mail cím és minden olyan személyes adat, amelyet az üzenetben elhelyez

Hozzájárulás visszavonásáig,
a levelezőrendszerünket hat havonta átnézzük és töröljük azokat a leveleket, amelyek megőrzésére nincs okunk. Ide tartoznak az általános érdeklődő üzenetek.

 

 

SZOLGÁLTATÁSAINK TELJESÍTÉSE – szerződés alapján (GDPR 6. cikk 1. bek. b) pont; a beiratkozás során közlendő adatokat felsorolja az 1997. évi CXL. tv. 57. § (1) bekezdése)

Tevékenység

Kezelt személyes adatok

Adatkezelés célja

Adatkezelés időtartama

Beiratkozás papír alapon (A4-es)

Természetes személyazonosító adatok és lakcím (név, anyja neve, szül. helye és ideje, tartózkodási helye), kapcsolattartási adatok: e-mail cím, telefonszám (nem kötelező)

Könyvtári dokumentumok (könyvek, folyóiratok, CD lemezek) kölcsönzése, az e-mail címre azért van szükségünk, hogy a SZIRÉN könyvtári program automatikus értesítést tudjon küldeni a kölcsönzési idő lejáratáról, a telefonszám megadása nem kötelező, kapcsolattartás céljából kérjük.

Olvasójegy érvényességi ideje + két hónap. Ha lejárt az olvasójegy és a beiratkozott személy nem hosszabbította meg a beiratkozását, a beiratkozási lapokat megsemmisítjük (feltéve, hogy a kölcsönzött könyvek visszaadásra kerültek).

Beiratkozás SZIRÉN rendszerben

A program figyelemmel kíséri a könyvtári állományt, a kölcsönözhető könyveket, a kölcsönzési időtartam lejáratát, automatikus felszólítást küld késedelmes visszahozás esetén.

Olvasójegy érvényességi ideje + két hónap. Ha lejárt az olvasójegy és a beiratkozott személy nem hosszabbította meg a beiratkozását, az adatbázisból törlésre kerül minden adata.

 

 

SZOLGÁLTATÁSAINK TELJESÍTÉSE – szerződés alapján (GDPR 6. cikk 1. bek. b) pont)

Tevékenység

Kezelt személyes adatok

Adatkezelés célja

Adatkezelés időtartama

Olvasójegy - az olvasónál

olvasójegy száma, név, kölcsönzési határidő

olvasó beazonosítása, tájékoztatás a kölcsönzött dokumentumok kölcsönzési idejéről

Az olvasó rendelkezik vele.

Adománylevél

természetes személy adományozó esetén: név, cím, adóazonosító jel
egyéni vállalkozó / gazdasági társaság adományozó esetén: név, székhely, adószám,

Fénymásolás ellenértékének dokumentálása, illetve egyéb működési bevételek dokumentálása.

A könyvtár 2 évig tartja meg a másolatot, a fenntartónál 10 év a megőrzési idő, a kiállított számla mellékleteként.

Kölcsönzés

név, könyvtár leltári szám alapján, kölcsönzés napja.

Könyvtári dokumentumok (könyvek, folyóiratok, CD lemezek) kölcsönzése.

Olvasójegy érvényességi ideje + 2 hónapig megőrzésre kerülnek az adatok.

Felszólítás

név, kölcsönzési idő lejárati dátuma, díjhátralék összege, lakcím

Az olvasó figyelmeztetése a szerződési feltételek betartására.

A kölcsönzött dokumentumok visszaszolgáltatásáig, díjhátralék megfizetéséig.

Szerződések

természetes személy szerződő partner neve, személyazonosító adatai, egyéni vállalkozó esetén adószám, székhely, nyilvántartási szám, jogi személy partner esetén a jogi személy képviselőjének a neve, a kapcsolattartó neve és elérhetősége

Megállapodásaink írásbeli rögzítése, szerződő fél beazonosítása, kapcsolattartó kijelölése.

Szerződés megszűnése + 5 év (polgári jogi igények érvényesítési ideje), másolatként, eredeti példányok a fenntartó önkormányzatnál 10 évig

Beszerzések

egyéni vállalkozó adószáma, nyilvántartási száma, jogi személy képviselő neve, jogi személy kapcsolattartójának a neve, elérhetősége

Beszerzések lebonyolítása.

A fenntartó önkormányzatnál 10 évig

 

SZÁMLÁZÁSI KÖTELEZETTSÉGÜNK TELJESÍTÉSE – jogi kötelezettség – (GDPR 6. cikk (1) bek. c) pont, előíró jogszabály: 2017. évi CL. törvény 78. § (3) bekezdés: iratmegőrzési idő; 2007. évi CXXVII. tv. 169. § e) pontja: számla kötelező elemei).

Tevékenység

Kezelt személyes adatok

Adatkezelés célja

Adatkezelés időtartama

Számla kiállítása

számlázási név, számlázási cím

Számla kiállítása.

Amíg a számlatömb be nem telik, ezt követően a hivatalnak átadásra kerül, 10 évig megőrzésre.

 

 

JOGOS ÉRDEKÜNK ALAPJÁN TÖRTÉNŐ ADATKEZELÉSÜNK– (GDPR 6. cikk (1) bek. f) pont).

Tevékenység

Kezelt személyes adatok

Adatkezelés célja

Adatkezelés időtartama

Szakmai partnereink adatainak rögzítése, tárolása

név, munkahelyi cím, telefonszám, e-mail cím, foglalkozás

Szakmai kapcsolattartás, telefonos vagy személyes konzultációra időpontegyeztetés

Tiltakozásig, szakmai kapcsolat megszűnéséig. Minden év januárjában felülvizsgálat.

Készítettünk érdekmérlegelési tesztet, amelynek az lett az eredménye, hogy az így tudomásunkra jutott és kezelt személyes adatok kezelésével egyáltalán nem sértjük természetes személyek magánszféráját és az információs önrendelkezési jogukat.

 

 

FÉNYKÉPEK NYILVÁNOSSÁGRA HOZATALA– hozzájárulás alapján (GDPR 6. cikk 1. bek. a) pont és a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. tv. 2:48. § (hozzájárulás a nyilvánosságra hozatalhoz)

 

Tevékenység

Kezelt személyes adatok

Adatkezelés célja

Adatkezelés időtartama

Képek nyilvánosságra hozatala honlapon

képmás

könyvtár rendezvényeinek a bemutatása a honlapunkon

hozzájárulás visszavonásáig, vagy törlési kérelemig

 

A rendezvényeinken történő részvételnek nem feltétele a fényképfelvétel készítése. Azokat a résztvevőket örökítjük meg, akik ehhez a konkrét rendezvényt megelőzően, külön nyilatkozatban, önálló adatkezelési tájékoztatás alapján hozzájárulnak.

A hozzájárulás bármikor visszavonható, ez esetben a fényképet a honlapunkról törölni fogjuk.  

COOKIEK KEZELÉSE

A süti (cookie) egy kis fájl, amely akkor kerül a számítógépre, amikor egy webhelyet látogatsz meg. A sütik számtalan funkcióval rendelkeznek. Többek között információt gyűjtenek, megjegyzik a látogató egyéni beállításait, és általánosságban megkönnyítik a weboldal használatát a felhasználók számára.

 

Oldalunkon a következő sütit használjuk

Név

Lejárat

Típus

Szolgáltató

PHPSESSID – bejelentkezési munkamenet azonosító.

E süti egy véletlenszerűen generált egyedi karakterlánc, amely a felhasználó azonosítására és honlapon történő követésére szolgál. Személyes adatot nem gyűjt, hozzájárulás nem szükséges.

Ideiglenes süti, a böngésző bezárását követően törlődik

HTTP

konyvtarocsa.hu

 

A saját böngészőjében bármikor ki tudja kapcsolni a sütiket a következő linkek valamelyikén:

 

 

 

 1. Munkatársainkon kívül ki ismeri meg a személyes adatokat?

 

Számlázás:

Ócsai Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Iroda

2364 Ócsa, Bajcsy-Zs. u. 2.

+29378125

 

Tárhelyszolgáltatás:

ComputerFutár Kft.

Székhelye: 2364 Ócsa, Nefelejcs u. 9.

Kapcsolattartás: +3629379204; info@computerfutar.hu

Ellátott tevékenység: tárhelyszolgáltatás és a tárhelyhez tartozó elektronikus postafiók üzemeltetése.

 1. Adattovábbítás harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére

Személyes adatokat harmadik államba nem továbbítunk.

 

 1. Érintettek jogai

Az adatkezelés teljes időtartama alatt élhet a következő jogosultságokkal:

 1. Hozzáférés a személyes adatokhoz

Ön jogosult visszajelzést kérni arra vonatkozóan, hogy személyes adatai kezelése folyamatban van-e és ha igen, tájékoztatjuk, miért kezeljük ezeket, milyen adatokat kezelünk, kinek adjuk át, meddig tároljuk, milyen egyéb jogokat biztosítunk Önnek, hol tehet panaszt stb.

 

 1. Helyesbítéshez való jog

Ha elírtuk a nevét, a telefonszámát, az e-mail címét, vagy bármely más személyes adatokat, kérésére helyesbítjük vagy kiegészítjük azokat. Ha valakinek átadtuk a személyes adatait, őt is értesítjük, hogy a változást átvezethesse.

 

 1. Személyes adatok törléséhez (az „elfeledtetéshez”) való jog 

Indokolatlan késedelem nélkül megszüntetjük az adatok kezelését és megsemmisítjük a korábban kezelt adatokat, ha megállapítjuk, hogy az adatok törlésének kötelezettsége fennáll. Például: teljesült az a cél, amely érdekében a személyes adatok kezelése szükséges volt, jogalap nélkül kezeltünk egy személyes adatot, Ön visszavonta a hozzájárulást, a hozzájáruláson alapuló adatkezeléshez, jogszabály írta elő a törlési kötelezettséget vagy Ön gyakorolta a tiltakozási jogát.

 

 1. Személyes adatok korlátozásához való jog

Ha úgy gondolja, nem kezeljük pontosan a személyes adatait, kérheti a korlátozást, amíg nem tisztázzuk a kérdést.

Előfordulhat, hogy törölni szeretnénk egy adatot, de Önnek van rá szüksége, mert pl. jogi igényei érvényesítéséhez szükséges. Ilyenkor is kérheti, hogy törlés helyett korlátozzuk a személyes adatok kezelését, ami azt jelenti, hogy tárolnunk szabad azokat, más adatkezelési műveletek csak jogszabályban meghatározott esetekben végezhetünk (például Ön hozzájárulását adta, jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez szükségesek, más természetes vagy jogi személyek jogainak védelme érdekében szükségesek stb.).

 

 1. Tiltakozás a személyes adatok kezelése ellen

Tiltakozhat a személyes adatai kezelése ellen, ha jogos érdeken alapul az adatkezelés. Ez csak szakmai partnereink kapcsolattartási adatai, valamint archiválási tevékenységünk során fordulhat elő, más tevékenységnél nem ez az adatkezelés jogalapja.

 

 1. Adathordozhatóság

Kérheti, hogy az automatizált módon kezelt adatait tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban átadjuk Önnek vagy elküldjük egy másik adatkezelőnek. Ezt csak akkor kérheti, ha adatkezelésünk jogalapja a hozzájárulás vagy a szerződés. Ezesetben nagyon szívesen átadjuk Önnek vagy más adatkezelőnek ezeket az adatokat.

 

 1. Automatizált döntéshozatal

Nem folytatunk automatizált döntéshozatalon alapuló tevékenységet, így ügyfeleinkre nem terjedhet ki ilyen döntés hatálya.

 

Amennyiben a jogai gyakorlására irányuló kérelem érkezik, legfeljebb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatjuk Önt a megtett intézkedéseinkről. Intézkedésünkről az Ön által megjelölt formában nyújtunk tájékoztatást, ha Ön elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, a tájékoztatás elektronikus úton kerül megadásra, kivéve, ha másként kéri.

A kért információkat és a tájékoztatást díjmentesen biztosítjuk.

Ha tájékoztatásunk a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül nem érkezik meg Önhöz és az intézkedés elmaradásának okairól sem tájékoztatjuk, Ön panaszt nyújthat be valamely felügyeleti hatóságnál és élhet bírósági jogorvoslati jogával.

 

 1. Panasz benyújtása

Ha úgy érzi, szabálytalanul kezeljük a személyes adatait, örömmel segítünk és nyomban megbeszéljük a problémát. Itt várjuk az üzenetét: info@konyvtarocsa.hu

Bíróság előtt is érvényesítheti a jogait. Erre polgári per keretében van lehetőség. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A lakóhelye szerinti törvényszékre kell benyújtania a keresetet (a törvényszékek felsorolását és elérhetőségét ezen a linken találja:  http://birosag.hu/torvenyszekek ).

Bármilyen személyes adattal kapcsolatos panasszal, kérdéssel felkeresheti a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságot is, őket ezen a címen éri el (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C; postacím: 1530 Budapest, Pf. 5.; ugyfelszolgalat@nailh.hu).

 1. Automatizált döntéshozatal

Automatizált döntéshozatali tevékenységet nem folytatunk.

 

 1. A megfelelő biztonság

Biztonsági rendszerünk kialakítása során figyelembe vettük a tudomány és a technológia állását, az adatkezelés jellegét, hatókörét, körülményeit, céljait, és a természetes személyek jogaira és szabadságaira jelentett változó valószínűségű és súlyosságú kockázatot.

 

 1. Egyéb rendelkezések

Tájékoztatónk 2019. február 12-én lép hatályba és amint olyan új iránymutatások, állásfoglalások, részletszabályok válnak ismertté, amelyek miatt módosítanunk kell, felülvizsgáljuk a tartalmat. Ugyancsak felülvizsgáljuk a tájékoztatásunkat, ha vállalkozásunk tevékenységi köre változik, vagy új marketing eszközöket vezetünk be.

 

 

Ócsa, 2019. február 12.

 

Tájékoztatónk készítésekor a következő forrásokra támaszkodtunk, a tájékoztatóban nem szereplő kérdésekben is ezeket tartjuk irányadónak:

 1. Az Európai Parlament és Tanács (EU) 2016/679 rendelete a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és a ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (39); (42); (50); (55); (60)-(63); (66); (71) preambulumbekezdései, továbbá a 12-22. cikk és

http://naih.hu/files/CELEX_32016R0679_HU_TXT.pdf

 1. Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény

https://net.jogtar.hu/getpdf?docid=a1100112.tv&targetdate=20180101&printTitle=2011.+%C3%A9vi+CXII.+t%C3%B6rv%C3%A9ny

 1. a NAIH ajánlása az előzetes tájékoztatás adatvédelmi követelményeiről (2015.10.09.) alapján. https://naih.hu/files/tajekoztato-ajanlas-v-2015-10-09.pdf
 2. a 29-es Adatvédelmi Munkacsoport iránymutatása az előzetes tájékoztatásról (17/EN WP259 rev.01 – utolsó módosítás: 2018.04.10.);

http://naih.hu/files/wp259rev.01_EN_Guidelines_on_Consent.pdf

 1. 29-es Adatvédelmi Munkacsoport iránymutatása az átláthatóságról (17/EN WP260 rev.01 – utolsó módosítás: 2018.04.11.) http://naih.hu/files/wp260rev.01_EN_Guidelines_on_Transparency.pdf