Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

A muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény, a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény, a kulturális intézményben foglalkoztatottak munkaköreiről és foglalkoztatási követelményeiről, az intézményvezetői pályázat lefolytatásának rendjéről, valamint egyes kulturális tárgyú rendeletek módosításáról szóló 39/2020. (X.30.) EMMI rendelet alapján

könyvtárvezető
munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama: Határozatlan idejű munkaviszony

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő 

Vezetői megbízás időtartama: A vezetői megbízás határozott időre, 2027. január 31-ig szól.

A munkavégzés helye: Falu Tamás Városi Könyvtár, Pest megye, 2364 Ócsa, Falu Tamás u. 46-48. 

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

Ellátja a Falu Tamás Városi Könyvtár (2364 Ócsa, Falu Tamás u. 46-48.) vezetését a hatályos jogszabályok szerint. Biztosítja az intézmény alapító okiratában foglalt tevékenységek feltételrendszerét. Irányítja és ellenőrzi a dolgozók munkáját, az intézmény valamennyi dolgozója, alkalmazottja felett gyakorolja azokat a munkáltatói jogokat, amelyeket a munkaügyi jogszabályok a hatáskörébe utalnak. Képviseli az intézményt az állami, társadalmi szervezetek és magánszemélyek előtt. Könyvtárosi feladatokat lát el.

Jogállás, illetmény és juttatások:

A létrejövő munkaviszony a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény (továbbiakban: Mt.) hatálya alá tartozó munkaviszony lesz, így a bérezés és személyi juttatások megállapítására a Felek közötti megállapodás, belső szabályok, munkáltatói döntések, a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény vezető állású munkavállalókra vonatkozó rendelkezései az irányadók. Kérjük a bérezésre és személyi juttatásokra vonatkozó igény pályázatban történő megjelölését.                        

Pályázati feltételek:

1. a 39/2020. (X. 30.) EMMI rendelet 1. melléklete alapján:

- szakirányú felsőfokú végzettség és szakképzettség,

- KER szerinti B2 szintet elérő idegennyelv-ismeret,

- végzettségének, szakképzettségének vagy az intézmény alaptevékenységének   megfelelő jogviszonyban legalább ötéves szakmai gyakorlatot szerzett, valamint a megbízás időpontjában vezetői gyakorlattal is rendelkezik.

- államháztartási és vezetési ismereteket nyújtó, legalább 120 órás képzés igazolt elvégzése. Ennek hiányában a vezető állású munkavállalói munkakör betöltését követő két éven belül köteles a képzést elvégezni, és az azt igazoló okiratot be kell mutatni a munkáltatói jogkör gyakorlójának figyelemmel a 39/2020. (X. 30.) EMMI rendelet 4. § (1)-(2) bekezdésére.

- A munkakör ellátásához szükséges magyar nyelvtudás,

- cselekvőképesség,

- a pályázó büntetlen előéletű és nem áll a tevékenység folytatását kizáró foglalkozástól eltiltás hatálya alatt. ​

Elvárt kompetenciák: 

- Önállóság, precizitás, megbízhatóság, felelősségtudat, terhelhetőség, 

- Magas szintű szóbeli és írásbeli kifejezőkészség, 

- Csapatmunkára való alkalmasság, együttműködés.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

- a pályázó részletes szakmai önéletrajza,

- a szakmai és vezetői gyakorlat teljesítésének hitelt érdemlő igazolás

- az intézmény vezetésére, fejlesztésére vonatkozó részletes szakmai és vezetési program,

- a végzettséget, szakképzettséget, nyelvismeretet tanúsító okiratok hitelt érdemlő igazolása, (a Közös Európai Referenciakeret (KER) szerinti B2 szintet elérő idegennyelv-ismeret igazolása történhet különösen államilag elismert komplex típusú középfokú nyelvvizsga-bizonyítvány vagy azzal egyenértékű okirat vagy a szakmai gyakorlat külföldi teljesítéséről szóló igazolás bemutatásával)

- érvényes hatósági erkölcsi bizonyítvány vagy igazolás annak megkéréséről

- a munkakörrel kapcsolatos fizetési igény megjelölése,

- államháztartási és vezetési ismereteket nyújtó, legalább 120 órás képzés elvégzését tanúsító okirat hitelt érdemlő igazolása. A pályázó – amennyiben a képzést még nem végezte el - nyilatkozata arról, hogy az államháztartási és vezetési ismereteket nyújtó, legalább 120 órás képzést a vezető állású munkavállalói munkakör betöltését követő két éven belül elvégzi, a képzés elvégzését igazoló okiratot bemutatja a munkáltatói jogkör gyakorlójának figyelemmel a 39/2020. (X. 30.) EMMI rendelet 4. § (1)-(2) bekezdésére (aki a képzést határidőben nem végzi el, és a képzés elvégzését igazoló okiratot nem mutatja be, a munkakörben nem foglalkoztatható tovább. Mentesül a képzés elvégzésének kötelezettsége alól, aki jogász vagy közgazdász szakképzettséggel rendelkezik.),

- a pályázó nyilatkozata arról, hogy hozzájárul a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez és továbbításához, valamint ahhoz, hogy a pályázatok elbírálásában résztvevő személyek azt megismerhessék,

- a pályázó nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy nem áll cselekvőképességet részlegesen vagy teljesen korlátozó gondnokság alatt,

- nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy az egyes vagyonnyilatkozat tételi kötelezettségekről szóló 2007. évi CLII. törvény alapján vagyonnyilatkozat tételi kötelezettségének eleget tesz,

- a pályázó nyilatkozata, arról, hogy nem áll fenn esetében az egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségekről szóló 2007. évi CLII. törvény szerinti tilalom.

- a pályázó nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy nem áll fenn vele szemben az Mt. 211. §-a szerinti összeférhetetlenségi ok.

A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör 2022. február 1. napjától tölthető be. 

A pályázat benyújtásának határideje: 2022. január 4.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Ruska Renáta személyügyi előadó nyújt, a 06-29/378-125 telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja: 

- Postai úton, a pályázatnak Ócsa Város Önkormányzat címére történő megküldésével (2364 Ócsa, Bajcsy-Zsilinszky u. 2.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 12179/2021., valamint a munkakör megnevezését: könyvtárvezető 

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázat elbírálására Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2022. január hónapjában tartandó testületi ülésén, de legkésőbb 2022. január 31. napján kerül sor. A pályázat benyújtásának kizárólagos feltétele az előírt végzettségnek való megfelelés. Az előzetes bírálat a szakmai önéletrajz és a végzettség alapján történik. A megadottól eltérő módon benyújtott pályázat annak automatikus figyelmen kívül hagyását eredményezi. Erkölcsi bizonyítvány hiányában csatolni kell a kérelmezés postai feladóvevényét. A kinevezéskor 6 hónap próbaidő kerül kikötésre. A Pályáztató fenntartja magának a pályázati eljárást eredménytelenné nyilvánításának jogát. 

A pályázat elbírálásának határideje: 2022. január 31.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.ocsa.hu honlapon szerezhet.